صفحه جدید | مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸

 

کارگاه آموزشی و بازدید متمرکز از سایت الگویی ترویجی جامع -ترویجی کلزا رقم بروتوس آلمانی در سطح  3هکتار با حضور کارشناسان و بهره بردارران منطقه با هماهنگی مدیریت ترویج استان مورخه سه شنبه 98/2/3