صفحه جدید | مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي

مبارزه شیمیایی مزارع گندم  با توجه به بارندگیهای اخیر و رطوبت بالا علیه بیماریهای قارچی زنگ زرد و سفیدک با همکاری مدیریت حفظ نباتات و مدیریت هماهنگی ترویج برای ترغیب کشاورزان جهت مبارزه در مزارع قبل از خوشه دهی و جلوگیری از خسارات احتمالی