مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي - مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي | مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

برگزاری همایش استانی کود سبز با همکاری شرکت خدمات حمایتی و شرکتهای تولید کننده و مدیریت هماهنگی ترویج استان با حضور روسای ادارات ترویج شهرستانها و مروجین بهمراه بهره برداران پیشرو بخش کشاورزی خراسان شمالی

 تصاویر

 توصیه های ترویجی

  • همایش زن روستایی و عشایری ۶ بازدید همایش زن روستایی و عشایری
  • برگزاری همایش استانی کود سبز با همکاری شرکت خدمات حمایتی و شرکتهای تولید کننده و مدیریت هماهنگی ترویج با حضور روسای ادارات ترویج شهرستانها و مروجین بهمراه بهره برداران پیشرو بخش کشاورزی استان خراسان شمالی ٢٣ بازدید  برگزاری همایش استانی کود سبز با همکاری شرکت خدمات حمایتی و شرکتهای تولید کننده و مدیریت هماهنگی ترویج با حضور روسای ادارات ترویج شهرستانها و مروجین بهمراه بهره برداران پیشرو بخش کشاورزی استان خراسان شمالی
  • اجرای 4دوره آموزش ملی بانوان در 8 شهرستان استان خراسان شمالی ٢٩ بازدید اجرای 4دوره آموزش ملی بانوان در 8 شهرستان استان خراسان شمالی